انحلال شرکت

انحلال شرکت

مراحل انحلال شرکت با مسئولیت محدود و سهامی خاص ، هزینه انحلال شرکت

انحلال شرکت

انحلال شرکت به دلایل مختلفی اتفاق می‌افتد. این دلایل می‌تواند پایان یافتن موضوع یا زمان فعالیت شرکت، خروج یا ازبین رفتن یکی از اعضا و ورشکستگی باشد که در این زمان برای ثبت انحلال شرکت اقدام می شود. روش ابطال ثبت شركت ها و تغییرات شركتها به استناد احكام صادره از مراجع قضائی (مواد۲۷۰ الی ۲۷۹) قانون تجارت، اقدامهای این مرحله شامل تطبیق مفاد احكام با ثبت دفتر ثبت شركتها كنترل احكام صادره مبنی بر قطعی بودن حكم می باشد.

 

هر گاه مقررات قانونی در مورد تشكیل شركت سهامی با عملیات آن یا تصمیمات كه توسط هر یك از اركان شركت اتخاذ می گردد رعایت نشود هر ذینفع می تواند به محكمه مراجعه و در خواست بطلان عملیات را نماید پس از صدور حكم توسط ذینفع به اداره ثبت ارائه می شود و درخواست اجرای حكم را می نماید كارشناس مفاد حكم را با اقدامهای قبلی كه در شركت صورت گرفته است دقیقاً بررسی نموده در صورتیكه حكم بمرحله نهائی رسیده باشد و مفاد حكم قبل از اجراء در دفتر ثبت شركتها باشد دستور وصول اخذ حق الثبت به شعبه حسابداری صادر می نماید. ذینفع پس از مراجعه به شعبه حسابداری و پرداخت حق الثبت ( هزینه ثبت درخواست انحلال شرکت) نزد كارشناس مربوطه داده و كارشناس پیش نویس اجرای حكم را تهیه و به قسمت ثبت در دفتر ثبت شركتها ارسال می دارد و مسئول ثبت دفتر پس از ثبت پیش نویس اجرای حكم از ذینفع در ذیل دفتر امضاء اخذ می نماید.

 

 

هزینه انحلال شرکت

اگر به هر دلیلی قصد خاتمه فعالیت و انحلال شرکت را گرفته اید، ما روش ثبت انحلال شرکت را اعلام می نماییم روشهای انحلال در قانون تجارت مانند روش های ثبت شرکت با توجه به نوع شرکت ثبت شده اندکی متفاوت می باشد که به مهمترین و رایج ترین انواع آنها خواهیم پرداخت. البته هزینه انحلال شرکت‌های سهامی و مسئولیت محدود برابر و معادل مبلغ ۱۱۰ هزار تومان هستند.

درخواست انحلال شرکت

 • وقتی که شرکت موضوعی را که برای آن تشکیل شده است انجام داده یا انجام آن غیرممکن شده باشد.
 • درصورت ورشکسته شدن شرکت در قانون تجارت (ورشکستگی را دادگاه تعیینن می کند)
 • در صورتی که شرکت برای مدت معین تشکیل گردیده و آن مدت منقضی شده باشد؛ مگر اینکه مدت قبل از انقضاء تمدید شده باشد. 
 • در هر موقع که مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام به هر علتی رای به انحلال شرکت بدهد.
  در صورت صدور حکم قطعی دادگاه ( ماده ۱۹۹ قانون تجارت)

مدارک انحلال شرکت سهامی خاص

 • اصل صورتجلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی شرکت
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه ( اگر خارج از سهامداران باشد )
 • اصل روزنامه کثیرالانتشار حاوی آگهی دعوت ( اگر مجمع با اکثریت تشکیل شود )
  • صورتجلسه ظرف مدت ۵ روز از تاریخ تشکیل جلسه ( وفق ماده ۲۰۹ لایحه اصلاحی قانون تجارت) تحویل داره پست شود و سپس بارکدپستی در سیستم درج گردد.

در صورتیکه  مدیر یا مدیران تصفیه ذیل صورتجلسه قبولی خود را اعلام نکرده باشند طی نامه جداگانه قبولی خود را اعلام و ضمیمه صورتجلسه به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد.
در صورتیکه جلسه با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده رعایت مقررات دعوت وفق اساسنامه شرکت و مفاد لایحه اصلاحی قانون تجارت و ارائه  اصل آنها به همراه صورتجلسه الزامی است (ماده ۹۷ قانون تجارت)
لیست سهامداران حاضر در مجمع تهیه و به امضاء سهامداران برسد ضمیمه صورتجلسه  به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال گردد. (ماده ۹۹ لایحه اصلی قانون تجارت)

انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • درصورت ورشکسته شدن شرکت در قانون تجارت (این ورشکستگی را دادگاه حکم می کند.)
 • در صورت اتمام مدت اساسنامه شرکت
 • درصورتی از دست رفتن نصف سرمایه شرکت در فعالیت های اقتصادی و ضرر کردن آن
 • در این حالت اگر یکی از شرکا درخواستانحلال شرکت از دادگاه کند، دادگاه حکم انحلال شرکت را صادر می کند.
 • در صورت فوت یکی از شرکا (این حالت در صورتی اتفاق می افتد که در اساسنامه پیش بینی شده باشد.)
 • دقت کنید در شرکت با مسئولیت محدود، اگر یکی از شرکا ورشکست یا محجور شود، انحلال شرکت صورت نمی گیرد و جزو این موارد نیست.

مدارک انحلال شرکت با مسئولیت محدود

 • اصل صورت جلسه انحلال شرکت
 • آخرین روزنامه رسمی که آگهی های شرکت در آن منتشر می شود
 • فتوکپی شناسنامه مدیر تصفیه در صورتی که خارج از شرکاء انتخاب شده باشد
 • ارائه سند ثبت دایر بر ارسال دعوت نامه برای شرکاء چنانچه مجمع عمومی فوق العاده با اکثریت شرکاء تشکیل شده باشد

موارد انحلال شرکت تضامنی

 • دستیابی کامل به هدف شرکت و یا عدم موفقیت قطعی در ذستیابی به هدف تاسیس شرکت.
 • در صورت نعریف زمان فعالیت در زمان ثبت شرکت و به پایان رسیدن این زمان بدون اقدام به تمدید زمان فعالیت
 • تصمیم مجمع عمومی فوق العاده شرکت جهت انحلال
 • در صورتی که احدی از شرکاء مطابق م ۱۳۷ شرکت را فسخ نماید
 • در صورت ورشکستگی شرکت
 • در صورت تراضی تمام شرکاء
 • صدور حکم انحلال از دادگاه با تقاضای احد از شرکاء
 • در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکاء به شرط این که در اساسنامه قید شده باشد
 • اگر احد از شرکاء ورشکسته شود و سهم ورشکسته از منافع شرکت جهت پرداخت دین وی کافی نباشد می توانند تقاضای انحلال شرکت را بنمایند ، مشروط به این که ۶ ماه قبل قصد خود را به وسیله ارسال اظهار نامه به اطلاع شرکت رسانده باشند

انحلال موسسه حقوقی

با تشکیل مجمع عمومی فوق العاده صورت جلسه مجمع در دو نسخه که به امضاء شرکاء رسیده تنظیم  و به انضمام فتو کپی شناسنامه کلیه شرکاء و همچنین فتوکپی مدیر تصفیه اگر خارج شرکائ باشد و آخرین روزنامه رسمی که آگهی های موسسه در آن منتشر می شود جهت انحلال موسسه تحویل اداره ثبت شرکتها می گردد و در دفاتر آن اداره ثبت و ذیل آن توسط نماینده یا وکیل رسمی موسسه امضاء می گردد و در اینجا موسسه به طور رسمی منحل می گردد.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما