ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در ایران 

طبق ماده ۵۷۱ قانون مدني: « ثبت شركت عبارت است از اجتماع حقوق مالكين متعدد در شيئي واحد به نحو اشاعه»

اشاعه عبارت است از اجتماع حقوق مالكين معدد در شيئي واحد به نحو اشاعه، اكثراً بدون قصد انتفاع و تقسيم آن.

اشاعه ممكن است قهري و غيرارادي باشد مثل اينكه مالي به ارث به چند نفر برسد در اين صورت ورثه همگي نسبت به مال موروثي مالكيت مشاع دارند ولي اين مالكيت ارادي نبوده است.

«شركت تجارتي عبارت است از شركتي كه بين چند نفر براي امور تجارتي به صورت يكي از شركتهاي مذكور در قانون تجارت تشكيل و داراي شخصيت حقوقي است».

خصوصيات مهم ثبت شركت هاي تجارتي كه موجب تميز آنها از شركت هاي مدني است به شرح زير است:

 • ثبت شركت بايد به صورت يكي از شركتهاي تجارتي قانون تجارت درآيد.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، برخلاف شركتهاي مدني، داراي شخصيت حقوقي هستند.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، در صورت عدم قدرت بر پرداخت ديون خود ورشكسته مي شوند در حالي كه ثبت شركت هاي مدني مشمول ورشكستگي نيستند.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، هر يك داراي خصوصيات مربوط به خود هستند و همين امر موجب تميز هر يك از آنها از يكديگر است.
 • با توجه به اينكه براي ثبت شركت بايد بين شركا عقدي منعقد گردد و انعقاد هر نوع عقد تابع مقررات خاص و شرايط اساسي آن است علي هذا شرايط مذكور به شرح زير بايد در قرارداد ثبت شركت رعايت شود.

قانون مدني ثبت شرکت و شرايط اساسي براي صحت هر قرارداد را به شرح زير مقرر داشته است :

 • قصد و رضاي طرفين
 • اهليت
 • معين بودن موضوع قرارداد
 • مشروعيت موضوع قرارداد
 • يكي از خصوصيات ثبت شركت هاي تجارتي، برخلاف ثبت شركت هاي غيرتجارتي، اين است كه ثبت شركت هاي مذكور داراي شخصيت حقوقي هستند.
 • از نظر فعاليتهاي اجتماعي، دو نوع شخص وجود دارد شخص حقيقي و شخصي حقوقي. منظور از شخص حقيقي افراد انساني است و منظور از «شخص حقوقي عبارت است از يك مفهوم تصنعي و اعتباري كه به منظور تسهيل فعاليتهاي اجتماعي براي بعضي از گروههاي اجتماعي از طرف قانونگذار پيش بيني شده است».
 • شركت هاي تجارتي عبارت اند از شركت هايي كه به صورت يكي از شركت هاي هفتگانه مقرر در قانون تجارت تاسيس مي گردند. اين شركتها پس از تشكيل طبق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.

قانون تجارت ايران در ماده ۲۰ شركت هاي تجارتي را به هفت نوع به شرح زير تقسيم كرده است.

فرم ثبت شرکت

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما

 • امتیاز این مطلب
5.0
درحال ارسال
امتیاز کاربر 0 (0 رای)