ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در ایران

 

 شرکت به اجتماع و شراکت دو یا چند نفر گفته میشود که برای انجام کارهای خود به صورت یک شخص حقوقی به ثبت میرسد .

در ایران دو نوع شرکت داریم :
 • شرکت های تجارتی :

«شركت تجارتي عبارت است از شركتي كه بين چند نفر براي امور تجارتي به صورت يكي از شركتهاي مذكور در قانون تجارت تشكيل و داراي شخصيت حقوقي است».

 • شرکت های مدنی :

«شرکت مدنی عبارت است از اجتماع چند شخص حقیقی و حقوقی و سرمایه نقدی و غیرنقدی آنها تشکیل میشود».

خصوصيات مهم ثبت شركت هاي تجارتي كه موجب تميز آنها از شركت هاي مدني است به شرح زير است:

 • ثبت شركت بايد به صورت يكي از شركتهاي تجارتي قانون تجارت درآيد.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، برخلاف شركتهاي مدني، داراي شخصيت حقوقي هستند.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، در صورت عدم قدرت بر پرداخت ديون خود ورشكسته مي شوند در حالي كه ثبت شركت هاي مدني مشمول ورشكستگي نيستند.
 • ثبت شركت هاي تجارتي، هر يك داراي خصوصيات مربوط به خود هستند و همين امر موجب تميز هر يك از آنها از يكديگر است.
 • با توجه به اينكه براي ثبت شركت بايد بين شركا عقدي منعقد گردد و انعقاد هر نوع عقد تابع مقررات خاص و شرايط اساسي آن است علي هذا شرايط مذكور به شرح زير بايد در قرارداد ثبت شركت رعايت شود.

قانون مدني ثبت شرکت و شرايط اساسي براي صحت هر قرارداد را به شرح زير مقرر داشته است :

 • قصد و رضاي طرفين
 • اهليت
 • معين بودن موضوع قرارداد
 • مشروعيت موضوع قرارداد
 • يكي از خصوصيات ثبت شركت هاي تجارتي، برخلاف ثبت شركت هاي غيرتجارتي، اين است كه ثبت شركت هاي مذكور داراي شخصيت حقوقي هستند.
 • از نظر فعاليتهاي اجتماعي، دو نوع شخص وجود دارد شخص حقيقي و شخصي حقوقي. منظور از شخص حقيقي افراد انساني است و منظور از «شخص حقوقي عبارت است از يك مفهوم تصنعي و اعتباري كه به منظور تسهيل فعاليتهاي اجتماعي براي بعضي از گروههاي اجتماعي از طرف قانونگذار پيش بيني شده است».
 • شركت هاي تجارتي عبارت اند از شركت هايي كه به صورت يكي از شركت هاي هفتگانه مقرر در قانون تجارت تاسيس مي گردند. اين شركتها پس از تشكيل طبق قانون تجارت داراي شخصيت حقوقي مي شوند.

انواع شرکت های تجارتی :

مزایای ثبت شرکت :

 1. انجام فعالیت ها و کارها در قالب یک شخصیت حقوقی ( وقتی افرادی به صورت یک شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها شروع به فعالیت و بستن قرارداد با شرکت ها یا اشخاص دیگر میکند معتبر تر و قانونی تر از زمانی است که این اشخاص به صورت حقیقی و به تنهای با دیگر افراد یا شرکت ها به فعالیت میپردازند )
 2. حمایت های قانونی از یک شخص حقوقی و کارمندان و طرفین همکار ( انجام کارها در قالب یک شرکت به علت اینکه همه ی کارها به صورت قانونی انجام میشود امکان حمایت قانون از خود شرکا و شرکت و طرفین همکار و کارمندان را دارد و این به نفع همه ی افراد میباشد )
 3. دریافت یا واگذاری نمایندگی رسمی ( زمانی که شرکت به صورت رسمی و قانونی به ثبت رسیده باشد هم میتواند در صورت لزون نمایندگی شرکت های دیگر را بگیرند هم میتوانند به دیگر شرکت ها نیز نمایندگی بدهند و این موضوع تنها در قالب یک شرکت امکان پذیر میباشد )
 4. گرفتن وام و تسهیلات بانکی ( شرکت ها میتواندد در زمان احتیاج یا لزوم از کلیه ی موسسات و بانک ها تسهیلات بانکی یا وام و یا … را دریافت کنند )
 5. شرکت در مناقصات و مزایدات ( شرکت های به ثبت رسیده به علیت اینکه همه ی کارهای آنها در قالب قانون میباشد امکان شرکت در هرگونه مناقصه و یا مزایده را دارند )
 6. مسئولیت مشترک شرکا در قبال بدهی و یا اتفاقی که در شرکت میوفته ( زمانی که چند نفر با هم اقدام به ثبت شرکت میکنند همگی در قبال هر گونه بدهی و یا مشکلی که در شرکت اتفاق می افتد مسئول هستند و تعهد دارند درست برعکس زمانی که هر فرد به صورت یک شخص حقیقی فعالیت میکند )
 7. استفاده از اسم و سابقه ی شرکت به ثبت رسیده ( اشخاص میتوانند با نام و سابقه ی کاری شرکت خود برای شرکت و خودشان رسمیت و اعتبار به دست بیارند )

فرم ثبت شرکت :

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما