ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی

ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

 

یک شخص حقیقی یا حقوقی میتواند با بستن قرارداد با شرکت های خارجی نمایندگی این شرکت ها را در ایران و انجام بخشی از موضوع فعالیت و وظایف شرکت های اصلی رو به عهده بگیرند . در نمایندگی ثبت شرکت های خارجی در ایران برعکس شعبه های شرکت خارجی مسئولیت فعالیت هایی که انجام میدهد به عهده ی خود نمایندگی است .

اسناد و مدارک مورد لزوم برای ثبت نمایندگی شرکت های خارجی در ایران

۱ – در زمان ارائه درخواست از طریق سامانه جامع ثبت شرکتها در قسمت اشخاص می بایست نسبت به درج کد فراگیر ملی و سایر اطلاعات اقدام گردد. اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی که به عنوان نماینده تعیین میگردند بایستی نسبت به ارسال تصویری از رسید اینترنتی درخواست کد فراگیر ملی که از طریق سایت سازمان امور مالیاتی به آدرس www.tax.gov.ir  قابل پیگیری و وصول بوده و متضمن شماره کد فراگیر ملی باشد ، اقدام نمایند.     

۲ – درخواست کتبی ثبت شرکت مادر

۳ – اساسنامه، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده و قرارداد نماینده یا نمایندگان با شرکت خارجی که اصل مدارک فوق بایستی به تائید سفارت، نمایندگی یا کنسولگری ایران در آن کشور رسیده و نیز یک نسخه ترجمه رسمی مدارک فوق که بایستی توسط مترجمان رسمی ترجمه شده و به تائید اداره اسناد و امور مترجمان رسمی (فنی) قوه قضائیه رسیده باشد.

۴ – گزارش توجیهی نماینده در ایران که بایستی حاوی اطلاعات ذیل باشد :

  • اطلاعات مربوط به فعالیتهای ثبت شرکت

  • تبیین دلایل و ضرورت تاسیس نمایندگی در ایران

  • تبیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت نماینده

  • برآورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز

  • نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای ادراه امور نمایندگی

۵ – ارائه تعهدنامه دائر بر اینکه چنانچه مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذیصلاح لغو شود در ظرف مدت معینی که توسط اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری ابلاغ می شود نسبت به انحلال شعبه و معرفی مدیر تصفیه اقدام نمایند. (موضوع ماده ۶ آئین نامه اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران)

۶ – تصویرمصدق گذرنامه و ترجمه آن در مواردی که شخص حقیقی خارجی به عنوان نماینده معرفی شده باشد.

۷ – چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی به عنوان مدیر شعبه تعیین گردیده باشند ارایه مدارک و مستنداتی که جهت ثبت شرکتها ضروریست به پیوست سایر مدارک ارسال گردد.

۸ – گزارش فعالیت نمایندگی

نکته : نماینده یا نمایندگی شرکت خارجی بر اساس ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی موظفند گزاش فعالیت نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت ۴ ماه پس از پایان سال مالی  به دستگاه های زیربط ارسال دارند.

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما