نکات تغییرات شرکت ها

نکات تغییرات شرکت ها

نکات تغییرات سهامی خاص

 

 • هر ۲ سال یکبار هیئت مدیره باید انتخاب یا تمدید شوند .
 • هرسال بازرسین باید انتخاب یا تمدید شوند .

 

 • برای انجام تغییرات اگر همه سهامداران حضور نداشته باشند باید از طریق آگهی دعوت انجام شود
 • در آگهی دعوت نوبت اول حضور دارندگان حداقل نصف سرمایه شرکت الزامی است .
 • در آگهی دعوت نوبت دوم حضور دارندگان حداقل یک سوم سرمایه الزامی است .

 

 • در افزایش سرمایه هیئت مدیره و بازرسین باید در تاریخ تنظیم صورتجلسه اعتبار داشته باشند .
 • در افزایش سرمایه شرکت باید اول مابقی ۶۵ درصد سرمایه قبلی شرکت تأدیه شود تا افزایش سرمایه شرکت مجاز شود .

 

 • اگر مدت زمان شرکت محدود باشد مدت زمان سهامداران نیز محدود میشد .

 

 • شرکت هایی که زمان ثبت مجوز گرفتند برای ثبت هر صورتجلسه تغییرات باید از سازمان مربوطه تاییدیه تغییرات خود را بگیرند .

 

 • در کلیه مجمع های شرکت حضور حداقل ۳ نفر از سهامداران جهت تشکیل هیئت رئیسه الزامی است .

 

 

نکات تغییرات با مسئولیت محدود

 • برای افزایش سرمایه غیر نقدی نیازی به ارزیابی کارشناس دادگستری نیست .

 

 • در شرکت با مسئولیت محدود هم میتوان از طریق مطالبات حال شده افزایش سرمایه داد .

 

 • شرکت با مسئولیت محدود میتواند فاقد هیئت مدیره باشد و فقط توسط مدیرعامل اداره گردد .

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما :

ثبت شرکت در ایران

ثبت تغییرات شرکت ها

اخذ کد اقتصادی

اخذ کارت بازرگانی