کد کارگاهی بیمه

کد کارگاهی بیمه

کدکارگاهی بیمه :

 

کد کارگاهی بیمه یک عدد ۱۰ رقمی است که به هر کارگاه (محلی که دارای کارفرما بوده و بیمه شده در آن کار میکند و مزد ذریافت میکند) اختصاص می یابد.

کلیه کارفرمایان شرکتها و کارگاه ها موظف هستند ظرف ۱۵ روز پس از تاسیس کارگاه یا شرکت خود جهت بیمه کارکنان اقدام کنند .

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد کارگاهی بیمه اشخاص حقیقی :

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی کارفرما
 • فرم نمونه امضاء و اثر انگشت کارفرما در دفترخانه اسناد رسمی
 • اجاره نامه رسمی یا سند مالکیت کارگاه
 • جواز تاسیس یا جواز کسب معتبر یا پروانه بهره برداری 
 • درخواست کتبی از طرف کارفرما با درج فعالیت و تعداد کارگران
 • اعلام شماره حساب جاری کارفرما
 • در صورت نیاز تأیدیه اتحادیه اکور صنفی مربوظه مبنی بر کارفرمایی و بهره برداری کارگاه

مدارک مورد نیاز برای دریافت کد کارگاهی بیمه اشخاص حقیقی :

 • تصویر شناسنامه و کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره
 • فرم نمونه امضاء صاحبان امضاء شرکت
 • مدارک ثبت شرکت و تغییرات شرکت
 • نأیدیه کدپستی آدرس شرکت
 • اعلام شماره حساب جاری شرکت
 • درخواست کتبی از طرف شرکت با درج فعالیت و تعداد کارگران
 • تصویر مجوز بهره برداری

 

خدمات ثبت باما :

ثبت شرکت

تغییرات شرکت

کد اقتصادی

کارت بازرگانی