قوانین کاربردی :


قوانین اظهار نامه مالیاتی

قوانین اظهار نامه مالیاتی ثبت شرکت ها برابر ماده ۶ آيين نامه مذكور در اظهارنامه بايد نكات زير به ترتيبي كه شماره گذاري شده نوشته …

قوانین اظهار نامه مالیاتی

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی 

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی  داشتن دفاتر تجارتي مرتب و منظم داراي آثار مختلفي به شرح زير است:  معرّف وضعيت تاجر از نظر ميزان و …

قوانین ثبت شرکت برای دفاتر تجارتی