ثبت تغییرات شرکت ، ثبت صورتجلسه تغییرات | شرکت ثبت باما

ثبت تغییرات شرکت ، ثبت صورتجلسه تغییرات | شرکت ثبت باما

ثبت تغییرات شرکت ها

همه ی شرکت هایی که در اداره ثبت شرکت ها به صورت قانونی به ثبت می رسند پس از مدتی ممکن است نیاز به ثبت تغییرات شرکت خود داشته باشند که برای برای ثبت این تغییرات صورتجلسه هایی در مجامع مختلف مثل مجمع عمومی فوق العاده ، مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و … تنظیم میشود که به تایید تمامی شرکا رسیده و پس از گرفتن پذیرش اینترنتی به اداره ثبت شرکت ها ارسال شده و آگهی رسمی و روزنامه میشود .

انواع تغییرات شرکت عبارتند از : تغییر نام ، تغییر آدرس ، افزایش/کاهش سرمایه ،تغییر موضوع فعالیت ، الحاق به موضوع فعالیت ، تغییر در سهامداران و …

لازم به ذکر است که در ثبت شرکت همه چیز قابلیت تغییر را دارد به جز نوع شرکت .

 

خدمات ثبت شرکت و ثبت برند باما